I.§. Általános szabályok


Az Ipartestület neve: Dorogi Ipartestületcíme: 2510. Dorog, Orgona u. 2.Az Ipartestület hagyományaiban örökösének tekinti magát az 1948-ban feloszlatott ipartestületnek, általános jogutódjának a KIOSZ dorogi Alapszervezetének.A Dorogi Ipartestület a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján készült, ennek alapján önálló jogi személy. Az Ipartestületet az Elnök képviseli. Az Elnökség döntése alapján a képviselettel más személyt is megbízhat. Az Ipartestület egyéni és társas vállalkozások, általános és egyéni érdekképviseletét ellátó, gazdasági és munkaadói társadalmi szervezet. Tagjai területi és szakmai alapon szerveződnek, szakmai és munkaadói érdekeik képviseletére, érdekeik képviseletére, védelmére és érvényesítésére.II.§. Ipartestület célja és feladata1. Működése területén a helyi állami, önkormányzati és más szervezetek és jogi

személyek előtt képviseli tagjai érdekeit.2. Erősíti és fenntartja tagjai közötti összetartást, szolidaritást, összefogást a gazdaságképviselői szellemi, erkölcsi, szakmabeli és gazdasági gyarapodásuk érdekében.3. Az Ipartestület minden egyéni és társas vállalkozó gazdasági érdekvédelmére jött létre. Tagságának területi megkötése nincs.4. A tagság egészét, a tagot vagy a tagság egy csoportját érintő jogi, gazdasági, agazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben összefogja a tagok véleményét és azt azilletékes szervek felé továbbítja, közreműködik annak megoldásának kidolgozásában.5. A vállalkozói tevékenység gyakorlásához szükséges gazdasági és közgazdaságiinformációkkal látja el tagjait.6. Célja a vállalkozói életforma sokoldalú segítése.7. Tájékoztatja tagjait az érdekképviseleti munka sokoldalú törekvéseiről, elismertségéről, erőfeszítéséről. Szervezést végez annak támogatására.8. Szakmai oktatásokat, továbbképzéseket szervez.9. Vállalkozói ismeretek oktatását, továbbképzését szervezi.10. Gondoskodik idős, beteg, rászoruló tagjai megsegítéséről.11. Hagyományok ápolására, testedzésre, kulturális eseményekre, szabadidő tartalmaseltöltésére alkalmat nyújtó rendezvényeket szervez.12. Az Ipartestület pártpolitikai szempontból független.13. A tagok érdekeinek érvényesítéséért, alkalmi és tartós szövetségeket keres más gazdasági, társadalmi szervezetekkel, kamarákkal.14. Tagok érdekében együttműködünk más vállalkozói érdekképviseletekkel,szakszervezetekkel, kamarákkal.15. Tagi jogon segítséget ad: 

  • adminisztrációs feladatok megoldásához,

 

  • képviseletet biztosít szakmai panaszok tárgyalásos megegyezésének elősegítéséhez,

 

  • tanácsadást biztosít a vállalkozások működéséhez szükséges kérdésekben.

 16. Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása: 

  • Biztosítási lehetőségekben,

  

  • Könyvvezetési, adótanácsadói kérdésekben,

 

  • Pályázatokhoz, hitelekhez szükséges segítség biztosításban,

 

  • Külföldi, belföldi gazdasági kapcsolatok kiépítésében,

 

  • Minőségbiztosítás megszerzéséhez lehetőség biztosításában,

 

  • Beszerző, értékesítő munka-, anyag-, eszköz beszerzési lehetőségben,

 Szakmunkástanuló képzés, továbbképzés, koordinálásában. 

  • Munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi szakvizsgák megszervezésében.

 17. Határokon átnyúló gazdasági, kulturális, sport, kiállítási lehetőségeket szervez tagjainak.18. Felvilágosító, tájékoztató munkát folytat a kisvállalkozói jó hírnév tovább öregbítésére.19. Területi iparos köröket, szakmai csoportokat segíti a közigazgatási rendszerekhez és a szakmákhoz való szoros kapcsolat fenntartásához.20. Az Ipartestület szolgáltatásait célszerinti tevékenység alapján végzi, melynek felsorolása a jelenlegi TEÁOR kódokkal megjelölve az Alapszabály mellékletét képezi.21. Az Ipartestület feladata a vállalkozói szolgáltatást célszerinti tevékenységként is végezni, hogy tulajdonainak felhasználásával szolgáltatást végezhessen árbevétel ellenében, tagjai és nem tagjai továbbá más szervezetek részére is. Az ebből származó bevételek és költségek elszámolása a mindenkori adózási és pénzügyi törvényévek szerint történhet. Ez a tevékenység nem veszélyeztetheti az Ipartestület működését.III.§. Tagsági viszony létrejötte, tagok jogai, kötelezettségei, megszűnése1. A tagság önkéntes alapon jön létre.2. Az Ipartestület tagja lehet az az egyéni és társas vállalkozó aki· írásban kéri felvételét,· elfogadja az alapszabályt,· vállalja a tagdíj fizetését.3. A felvételről az Elnökség dönt, a döntés ellen fellebbezni – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a Közgyűléshez lehet. A tagsági viszony a kérelem beérkezése napján kezdődik.4. A természetes személy tag jogait személyesen, jogi személy vagy más szervezet választott Képviselő útján gyakorolhatja.5. A tagokról és a tagdíjfizetésről nyilvántartást kell vezetni. A tagokról nyilvántartottinformációk a szervezet érdekképviseleti munkájában felhasználhatók.6. Tagsági viszony formái:a) Rendes tag, az a vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki az Ipartestület célkitűzéseit ésAlapszabályát elfogadja. Érvényes vállalkozói igazolvánnyal, alapító okirattal rendelkező vállalkozó csak rendes tag lehet. A rendes tag választó és válaszható minden tisztségre.b) Pártoló tag lehet bármely bel- vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabályt elfogadja, annak célkitűzéseivel egyetért. Tanácskozási joggal rendelkező tag, tisztségre nem választható.c) Tiszteletbeli tagnak olyan érdemes személyt választ a Közgyűlés, aki a vállalkozásban, a közéletben és az ipartestületi munkában kiváló érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagságra az Elnökség tesz javaslatot és a Közgyűlés választja meg. Szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal vesz részt az Ipartestület rendezvényein.Az Elnökség javaslatot tehet a Közgyűlésnek, hogy Tiszteletbeli Elnöke, Tiszteletbeli elnökségi tagja, Tiszteletbeli Felügyelő Bizottság Elnöke, Felügyelő Bizottság tagja címet is adományozhasson személyeknek. Jogaik megegyeznek a Tiszteletbeli tagok jogaival.d) A tagsági díjak mértékét, fizetési határidejüket a Közgyűlés határozza meg. A tagdíjfizetés fél évente, két részletben történik.7. Tagok jogai:a) Ipartestületi rendezvényeken részt venni, kérdéseket feltenni, intézkedéseket kezdeményezni.b) A rendes tag az Ipartestület bármely tisztségére megválasztható.Kivétel:· elnöknek csak öt éves vállalkozói tevékenységet betöltött tag választható,· aki jogerős büntető bírói ítélet alatt áll gazdasági cselekedetekért,· akinek 6 hónapnál nagyobb tagdíj hátraléka van.c) Jogosult igénybe venni az ipartestületi szolgáltatásokatd) Szociális-, születési-, halálozási segélyben részesülhet.e) Minden tag egyenlő szavazattal, joggal rendelkezik.f) A tag jogosult kezdeményezni a vállalkozását érintő panasz ügyekkel foglalkozófórum munkáját, ha ilyen szerv működik.8. Tagok kötelezettségei:a) Az Alapszabály betartása, a közgyűlés döntéseinek megtartása.b) Önként vállalt feladat ellátása.c) A tag kötelessége elődei és jelenlegi társai jó hírnevének védelme.d) Emberi magatartásában, vállalkozói tevékenységében a magyar kisvállalkozói hírnév öregbítése.e) Tagdíjfizetési kötelezettségének a megadott határidőre eleget tenni.f) A tag, ha ellene panaszbejelentés érkezik, köteles közreműködni a vállalkozókat és fogyasztókat érintő panaszos ügyek rendezése céljából működtetett fórum eljárásában, ha ilyen szerv működik. A tagoknak elő kell segíteniük a vita békés és gyors rendezését, be kell tartaniuk a fórum határozatát, az eljárás eredményét.9. Tagsági viszony megszűnése:a) Kilépéssel: - Az Elnökségnek benyújtott írásos bejelentés alapján lehet a tagságiviszonyt megszüntetni.b) Törléssel: - egy évet meghaladó tagsági díj hátralék esetében,- ha felszólítás ellenére nem rendezi tagdíját,- az Elnökség határozatban törli a tagok soraiból. Erről a

határozatról értesíteni kell a tagot. A döntés ellen – a tudomására

jutástól számított 30. napon belül – a Közgyűlésnél lehet

jogorvoslattal élni.c) Kizárással: - kizárható az a tag, akit bűntény miatt jogerősen egy évet meghaladószabadságvesztésre ítélnek,- ha az Ipartestület Felügyelő és Etikai Bizottsága egy éven belül kétszer elmarasztalja a tagot szakmai vagy közbotrányt okozó magatartása miatt. A kizáró határozatot az elnökség hozza meg. Fellebbezni ellene – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a Közgyűlésnél lehet.d) A tag halálával.e) Vállalkozása megszűnésével.f) Ipartestület megszűnésével.IV.§. Az Ipartestület felépítéseA Dorogi Ipartestület területi és szakmai korlátok nélküli általános ipartestületként működik. Az Ipartestület munkája hatékony és jogszerű működése érdekében testületeket választ, napi munkája végzésére ügyintézőket alkalmaz, a tagsággal való együttműködés biztosítására ideiglenes vagy állandó bizottságokat működtet. Az Ipartestület szervezeti működését Szervezeti és Működési Szabályzatban rendezi.I. Az Ipartestület testületei: 

  • Közgyűlés

 

  • Elnökség

 

  • Felügyelő és Etikai Bizottság

 II. Közgyűlés:Az Ipartestület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az Ipartestület Elnöksége nevében az ipartestület Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni – az ok és a cél megjelölésével – a tagság 1/3-ának, az Elnökségnek vagy a Felügyelő és Etikai Bizottságnak a javaslatára. A Közgyűlésre minden tagot meg kell hívni.A Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések:  1. Meghatározza az Elnökség létszámát,

 

  1. Megválasztja az Ipartestület Elnökét, alelnökét, elnökségi tagokat. A választás titkos szavazással történik.

 

  1. Meghatározza a Felügyelő és Etikai Bizottság létszámát,

 

  1. Titkos szavazással választja meg a Felügyelő és Etikai Bizottságot, akik maguk közül elnököt választanak.

 

  1. Dönt a tagfelvételekkel kapcsolatos panaszügyekben.

 

  1. Dönt a kizárásokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyekben.

 

  1. Az Elnökséget és a Felügyelő Bizottságot beszámoltatja munkájáról.

 

  1. Megállapítja saját ügyrendjét.

 

  1. Elfogadja az Ipartestület éves munkatervét és költségvetését, az érvényes tagdíjat.

 

  1. Dönt az ügyintéző szervezet létesítéséről, gazdálkodási feltételeiről, beszámoltatja végzett munkájáról.

 

  1. Határoz az eléje terjesztett indítványokról és javaslatokról.

 

  1. Elfogadja az Ipartestület éves munkatervét és költségvetését, az érvényes tagdíjat.

 

  1. Dönt az Ipartestület feloszlása, vagy bármely szövetséghez csatlakozása kérdésében.

 

  1. Módosítja az Alapszabály feltételeit, dönt az Alapszabály módosítása felöl.

 

  1. Dönt a tiszteletbeli tagok felvételéről és kizárásáról.

 

  1. Másodfokon dönt a tagok felvételéről és kizárásáról.

 

  1. A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak 50%-a + 1 fő megjelenik.

 

  1. Határozatképtelen Közgyűlést ugyanazzal a napirenddel ¼ óra múlva összehívva a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. Erre a lehetőségre már az eredeti meghívóban utalni kell.

 

V.§. ElnökségAz elnökség áll: - Elnökből, egy fő alelnökből, 5-7 fő elnökségi tagból. 

  • Értekezleteit havonta, nyári szünet közbeiktatásával tartja.

 

  • Szükség esetén rendkívüli elnökségi ülést tart.

 

  • Az ügyvezető hivatalból az elnökség tagja, de nem rendelkezik szavazati joggal.

 Az Elnökség főbb feladatai:1. Megállapítja ügyrendjét,2. Az ügyvezető útján irányítja az ügyintéző szervezetet,3. Munkáltatói jogkört gyakorol az ügyvezető fölött,4. Segíti a szakmai szerveződések tevékenységét,5. Működési területén irányítja az Ipartestület nemzetközi tevékenységét,6. Határoz az elé terjesztett indítványokról és javaslatokról, tagfelvételről, törlésről,7. A közgyűlési határozat alapján két közgyűlés között megvalósítja az éves munkatervet,8. Az elnökség az Ipartestület nevében létrehozhat vállalkozó tagokat érintő vitás ügyek rendezésével foglalkozó fórumot, amelynek szervezeti és működési szabályait külön szabályzat tartalmazza, valamint kijelöli annak tagjait. Ilyen fórum felállítása helyett a feladat elvégzésére más ipartestülettel megállapodást köthet.Az Elnökség üléseit az Elnök (akadályoztatása esetén az Alelnök, vagy az ügyvezető) hívja össze. Az elnökségi értekezletre tanácskozási joggal meg kell hívni akinek referátuma segíti a döntés előkészítését. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.Az Ipartestület Elnöke:A megválasztott Elnök főbb feladatai:  1. Munkáltatói jogkört gyakorol az ügyvezető fölött,

 

  1. Az ügyvezető részére elkészíti a munkaköri leírást,

 

  1. Figyelemmel kíséri az Ipartestület gazdasági helyzetét,

 

  1. Egy személyben képviseli az Ipartestületet, de szükség esetén másra is átruházhatja,

 

  1. Előkészíti az Elnökség értekezleteit,

 

  1. Az elnököt akadályoztatása estén az Alelnök helyettesíti,

 

  1. Képviseletet részben vagy egészben az ügyvezetőre is átruházhatja.

 

Felügyelő és Etikai Bizottság:  1. 3 főből áll, elnökét maga választja,

 

  1. Munkáját külön ügyrend szerint végzi,

 

  1. Fő feladata az Ipartestület és szervei működésének ellenőrzése, jogi és alapszabály szerinti tevékenység betartása, etikai normák felügyelete.

 

  1. Munkájáról a közgyűlésnek számol be.

 

  1. Dönt etikai ügyekben.

 

VI.§. Ipartestület  1. Az Ipartestület vagyona a tagság évszázados gazdálkodásának eredménye. Ezért az egy és oszthatatlan. A mindenkori közösség tulajdona, a vállalkozói érdekképviselet anyagi bázisa.

 

  1. A vagyon alapja a tagok által fizetett tagdíj, az Ipartestület által végzett szolgáltatások díja, a gazdasági tevékenységből származó bevétel és az elődöktől örökölt vagyon.

 

  1. Az Ipartestület bankszámlája feletti rendelkezéshez a mindenkori Elnök és az ügyvezető együttes aláírása szükséges. Amennyiben az Elnök és az Ügyvezető egy ugyanazon személy, úgy a második aláíró az Elnökség Tagjaiból kerüljön ki,

 

  1. Az Ipartestület működésének pénzügyi alapjait, a tagjai által befizetett önkéntes tagdíj, hozzájárulás, regisztrációs díj, különdíjak, egyéb forrásból származó bevételek, adományok, az Ipartestület célszerinti tevékenysége megvalósításához nyújtott pénzbeli, eszköz és nyújtott szolgáltatások formájában.

 

  1. Az Ipartestület beszámolói kötelezettségét a Civil törvény 19. paragrafus VI. fejezet és a 28. – 29. – 30. paragrafus rendelkezik.

 

Az Ipartestület megszűnése:  1. Ha feloszlását a Közgyűlés titkos szavazással 2/3-os többséggel megszavazza,

 

  1. Ha gazdaságilag nem tudja fenntartani magát,

 

  1. Ha az arra jogosult hatóság feloszlatja,

 

  1. Ha a Közgyűlés 2/3-os többséggel, más szervezettel való egyesülést határoz el,

 

  1. Megszűnéskor, egyesüléskor az Ipartestület vagyonának felhasználásáról és módjáról a Közgyűlés dönt.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSAz Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és az egyéni vállalkozásokat szabályozó 1990. évi V. törvény az irányadó.Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. Civil törvény szabályozása, valamint a mindenkor érvénybe lévő egyéni vállalkozásokról, gazdasági társaságokról és az adózási törvényekről szóló paragrafusok az irányadók.Dorog, 2012. december 3.Szűcs GyörgyelnökMellékletek: - Tevékenységek jegyzéke (1. sz. melléklet)- Választások alapelvei (2. sz. melléklet)1. sz. MellékletA Dorogi Ipartestület tevékenységeinek jegyzékeA szolgáltatások egy köre ingyenesen jár a tag részére, más szolgáltatás a tagdíjon felüli díj ellenében azzal, hogy a szolgáltatás bárki által igénybe vehető, a tagokat viszont díjkedvezmény illeti meg.Fő tevékenység: 94.11 (’08) Vállalkozói Munkaadói ÉrdekképviseletTEÁOR szám (2008.) Tevékenység megnevezése18.13 (’08) Nyomdai előkészítő tevékenység18.20 (’08) Egyéb sokszorosítás58.11 (’08) Könyvkiadás58.12 (’08) Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása58.14 (’08) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása58.19 (’08) Egyéb kiadói tevékenység58.29 (’08) Egyéb szoftverkiadás62.01 (’08) Számítógépes programozás62.02 (’08) Információ – technológiai szaktanácsadás62.03 (’08) Számítógép – üzemeltetés63.11 (’08) Adatfeldolgozás, web – hoszting szolgáltatás63.12 (’08) Világháló – portál szolgáltatás64.99 (’08) Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés66.19 (’08) Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység66.22 (’08) Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység68.20 (’08) Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése68.32 (’08) Ingatlankezelés69.20 (’08) Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység70.10 (’08) Üzletvezetés70.21 (’08) PR, kommunikáció70.22 (’08) Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás73.11 (’08) Reklámügynöki tevékenység73.12 (’08) Médiareklám73.20 (’08) Piac-, közvélemény – kutatás74.30 (’08) Fordítás, tolmácsolás74.90 (’08) Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység78.10 (’08) Munkaközvetítés78.30 (’08) Egyéb emberi erőforrás ellátás79.12 (’08) Utazásszervezés82.11 (’08) Összetett adminisztratív szolgáltatás82.20 (’08) Telefoninformáció82.30 (’08) Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése82.99 (’08) Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás85.32 (’08) Szakmai középfokú oktatás85.59 (’08) Máshova nem sorolt egyéb oktatás85.60 (’08) Oktatást kiegészítő tevékenység94.11 (’08) Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet94.12 (’08) Szakmai érdekképviselet94.99 (’08) Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység2. sz. MellékletA választások alapelvei1) Az Ipartestület működési szabályzatában meghatározott testületei a tagság, illetve a testületek létszáma több mint 50 %-ának jelenlétében hozhat határozatot. Határozataikat nyílt szavazással hozzák meg. A határozatok meghozatalához egyszerű szótöbbség elegendő. Szavazategyenlőség esetén a testület elnökének szavazata dönt.2) A választási ciklus időtartama 4 év.3) Titkos szavazással történik az Ipartestület elnökének, alelnökeinek és tagjainak,valamint a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjainak megválasztása. Nyílt szavazással választhatók a Választási Bizottság tagjai, akik a jelölő, a mandátumvizsgáló és szavazatszedő feladatokat látják el. Testületi tagnak és tisztségviselőnek több személy is jelölhető.4) Testületi tagnak vagy tisztségviselőnek az az ipartestületi rendes tag választható, aki:· büntetlen előéletű,· emberi magatartása, szakmai tekintélye, a tisztség betöltésére alkalmassá teszi,· nem áll fenn összeférhetetlenség az Ipartestületben betöltött már tisztség miatt.